ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

,,Akcja ANTYoszust''

Senator RP Robert Dowhan ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący bezpieczeństwa i reakcji w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy mogą zaprojektować techniką dowolną plakat przestrzegający osoby w podeszłym wieku przed oszustami.
Jury przyzna nagrodę główną ( jednodniowa wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Parlamentu RP), oraz nagrody pocieszenia dla dwóch pozostałych laureatów.
Dodatkowe informacje można uzyskać u pedagogów.

 

 
Regulamin Konkursu pn. „Akcja ANTYoszust” 
 
I. Postanowienia Ogólne
Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Biuro Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Roberta Dowhana ul. Sienkiewicza 36, 65 – 431 Zielona Góra.
Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z ujęciem poniższych postanowień.
Konkurs odbywać się będzie od 12 lutego 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku, z możliwością przedłużenia terminów zgłoszeń.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim.
 
II. Zasady Konkursu
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie techniką dowolną plakatu (kategorie do wyboru przez uczestników Konkursu), przestrzegającego osoby w podeszłym wieku przed oszustami i przesłanie do Organizatora.
Prace powinny zostać przesłane na adres: Biuro Senatora RP Roberta Dowhana
 ul. Sienkiewicza 36, 65 – 431 Zielona Góra z adnotacją „Akcja ANTYoszust”
Termin nadsyłania prac upływa 29 marca 2013 roku, przy czym o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Uczestnik obowiązany jest załączyć kartę zgłoszeniową (Załącznik 1) do nadesłanej pracy – oceniane będą prace wykonane indywidualne.
Prace niezgodne z Regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi do 12 kwietnia 2013 roku podczas uroczystej gali.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu ze względu na liczbę nadesłanych prac, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
Zwycięzcą Konkursu zostanie autor  plakatu, który zostanie najwyżej oceniony przez Jury. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz nagrody pocieszenia dla dwóch pozostałych laureatów także wyłonionych przez Jury. Nagrodą główną dla zwycięzcy będzie jednodniowa wycieczka do Warszawy wraz z zwiedzaniem Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w towarzystwie Senatora Roberta Dowhana.
Ocenie podlegać będzie: zgodność prac z tematyką konkursu, efekty wizualne, wiedza z zakresu bezpieczeństwa, poziom edukacji obywatelskiej uczniów, czyli umiejętności związane z aktywnym udziałem w życiu.
 
10.  Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dowhan.pl
 
11.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach drogą e-mailową lub telefonicznie.
 
12.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na niskie zainteresowanie i małą liczbę chętnych, względnie niski poziom prac. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany nagród.
 
13.  Prace będzie oceniać Jury w składzie: Senator RP Robert Dowhan, Patroni Honorowi: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński.
 
III. Postanowienia końcowe
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, której termin zostanie podany podczas ogłoszenia wyników konkursu.

 Opracowała: Lidia Jańczak