ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Artykuły

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2019r.

U PEDAGOGA GAB. 202
(ZGODNIE Z GODZINAMI PRACY)

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia: której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Dokumentacja związana ze stypendium szkolnym