ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

Zasady rekrutacji klasa Gimnazjum Sportowego nr 2

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Gimnazjum Sportowego nr 2
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Gorzowie Wlkp.

na rok szkolny 2014/2015

Klasy z zajęciami sportowymi z zakresu:

§ piłka nożna dziewcząt

§ piłka nożna chłopców

1.Rekrutację do klas pierwszych Gimnazjum Sportowego nr 2 przeprowadza Szkolna komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora ZSTiO.

 

2.Uczniem Gimnazjum Sportowego nr 2 może być każdy absolwent klasy VI szkoły podstawowej, zainteresowany rozwijaniem swoich uzdolnień sportowych, który:

§wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

§wykazuje się wysoką sprawnością fizyczną potwierdzoną w czasie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki nożnej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców,

§wykazuje się dobrymi wynikami w nauce (punktowanych jest 6 przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, przyroda, informatyka, wychowanie fizyczne)  i co najmniej dobrą oceną z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

3.O pierwszeństwie przyjęcia do klasy sportowej decyduje suma punktów uzyskana podczas testu uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki nożnej oraz punktów za zachowanie i wyniki w nauce udokumentowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy uzyskali taką samą ilość punktów pierwszeństwo ma uczeń, który posiada osiągnięcia sportowe lub należy do klubu sportowego lub sekcji sportowej.

 4.Test uzdolnień kierunkowych składa się:

§testu sprawności ogólnej (według zasad międzynarodowego testu sprawności fizycznej (MTSF) – bieg na dystansie 50m, skok w dal z miejsca, bieg wytrzymałościowy na dystansie 1000m, pomiar dynamometryczny siły dłoni, wytrzymanie w zwisie na drążku, bieg zwinnościowy, skłony w przód z leżenia przez 30s, skłon tułowia w przód) – do uzyskania maksymalnie 35 punktów,

§testu sprawności odpowiednio:  w zakresie piłki nożnej – do uzyskania maksymalnie 35 punktów.

 5.Punktacja za zachowanie i wyniki w nauce – maksymalnie można uzyskać 35 punktów

 §  zachowanie:    - wzorowe           - 5 p.

                              - bardzo dobre     - 3 p.

                              - dobre                 - 1 p.

§ oceny z punktowanych przedmiotów:      -   celujący          - 5 p.

                                                                -   bardzo dobry  - 4 p.

                                                                          -   dobry   - 3 p

                                                                          -   dostateczny   - 1 p.

6.Za udokumentowane osiągnięcia sportowe kandydat może uzyskać  5 punktów.

 7.W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 110 punktów.

 8.Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie ZSTiO 

do dnia 06 czerwca 2014 r.:

§wniosek o przyjęcie  do Gimnazjum Sportowego nr 2 – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: www.zstio-gorzow.pl,

§pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów na udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych oraz na uczęszczanie do Gimnazjum Sportowego nr 2 – wzór druku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: www.zstio-gorzow.pl,

§zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,

§zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego lub sekcji sportowej,

§zaświadczenia o osiągnięciach sportowych (dyplomy, opinie trenera itp.)

9.Terminy i miejsce sprawdzianu uzdolnień kierunkowych:

 

Dyscyplina

Termin I

Termin II

Termin III

Miejsce sprawdzianu

Piłka nożna dziewcząt

09 i 10.06.2014

godz.1530

16 i 17.06.2014

godz.1530

23 i 24.06.2014

godz.1530

boisko ORLIK ZSTIO

Piłka nożna chłopców

09 i 10.06.2014

godz.1530

16 i 17.06.2014

godz.1530

23 i 24.06.2014

godz.1530

boisko ORLIK ZSTIO

 

10.Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostaną ogłoszone 27 czerwca 2014 r. – listy kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli test uzdolnień kierunkowych zastaną zamieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie www.zstio-gorzow.pl.; informacji o ilości punktów udziela sekretariat ZSTiO kandydatowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom (wyniki nie będą przekazywane telefonicznie).

11.do 01.07.2014 r. do godz. 15.00 -

12.03.07.2014 godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatówi kandydatów  niezakwalifikowanych do szkoły;

13.do 7 lipca 2014 do godz. 15:00 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia naukiwybranej szkole;

Uwaga:   Jest to ostateczny termin dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia OKE o przystąpieniu do sprawdzianu  w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, 3 podpisane fotografie oraz kartę zdrowia ucznia.

 

14. 08.07.2014r., godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej Gimnazjum Sportowego nr 2

15.W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

16.Informacji udziela sekretariat ZSTiO – tel. 95 7320309 w godz. 9.00 – 14.30