ZSTiO - Gorzów Wielkopolski

Switch to desktop Register Login

  Rekrutacja do ZSTiO

 

 

Nabór do ZSTiO w roku szkolnym 2020/2021


Terminy naboru w roku szkolnym 2020/2021


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.


    

Nabór do klasy 1a/5T - Oddział Przygotowania Wojskowego:

   Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej - oddział przygotowania wojskowego

   Opis próby sprawności fizycznej

Terminy prób sprawności fizycznej:

I termin - 30.06.2020 godz. 9.00 obiekt sportowy Orlik przy ZSTiO ul. Czereśniowa 4e
II termin - (dla nieobecnych w I terminie) 14.07.2020 godz. 9.00 obiekt sportowy Orlik przy ZSTiO ul. Czereśniowa 4e

Przystępując do próby sprawności fizycznej kandydaci do klasy 1a/5t powinni dostarczyć (w dniu sprawdzianu) zaświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia, potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki medycznej. 

 

Uwaga!!!!

Termin składania podań do szkoły po wygenerowaniu wniosku elektronicznego od 15.06.2020 do 22.06.2020


 

Nabór do klasy sportowej:

     Zasady rekrutacji do klasy sportowej LO w roku szkolnym 2020-2021

    Wniosek o przyjęcie do LO

    Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej

Terminy prób sprawności fizycznej:

I termin - 27.06.2020 godz. 15.00 kompleks treningowy Warta Arena ul. Żwirowa 3
II termin - (dla nieobecnych w I terminie) 8.07.2020 godz. 18.00 kompleks treningowy Warta Arena ul. Żwirowa 3

 

Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego

 a także terminów składania dokumentów

Zgodnie z §  13 ww. rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. Oznacza to, że wyłącza się stosowanie harmonogramu rekrutacji określonego w Zarządzeniu nr 12/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Nowy